• head_banner_01

Biz hakda

hakda

BiziňkiTaryh

Hebei Shengda Zhitong New Building Materials Co., LTD, plastmassa gurluşyk materiallaryny professional öndüriji."Hebei Shengda" toparynyň golçur kärhanalarynyň biri we 1999-njy ýylda döredildi. Baoding ýokary tehnologiýa senagat zolagynda ýerleşýär.Ulag gaty amatly, Pekinden 180 km uzaklykda.20 ýyla golaý çalt ösüş bilen, Hebei welaýatynda iň uly professional PVC profil we plastmassa penjire we gapy öndüriji bolduk.

BiziňkiHormat

Hytaýyň plastmassa gaýtadan işleýän senagaty birleşigine degişli Windows / Gapylar we profiller komitetiniň başlygy bölümine hormat goýýarys. ISO9001 halkara hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny we OHSAS18000 hünär saglygy dolandyryş ulgamy sertifikatyny aldyk.Diňe kompaniýa Milli ingaşaýyş we şäher-oba ösüş ministrliginden “Amatly ýaşaýyş jaý şahadatnamasy” aldy we Germaniýanyň DENA tarapyndan tassyklanan PHI şahadatnamasyna eýe boldy.Passiw penjire we gapy ulgamynyň arasynda TOP-BEST ®Series, Uw = 0.79w / m2.K.Milli ýaşaýyş jaý we şäher-oba ösüş ministrligi tarapyndan ive Passiw pes energiýa gurluşyk önümleriniň katalogy “maslahat berlen ýeke-täk PVC penjire we gapy profil öndürijisi.Önümiň hili we hyzmaty bilen, Shengda PVC profili giňden tassyklandy we Hytaýyň söwda belligi býurosy we "Milli gözegçiliksiz önümler" tarapyndan "Meşhur marka" abraýyna eýe boldy.

cer (1)

cer (2)

cer (3)

cer (4)

cer (5)

BiziňkiÖnümler

“Hebei Shengda Zhitong” täze gurluşyk materiallary kärhanasy, ýyllyk önümçilik kuwwaty 100,000 tonna ýetdi.Häzirki wagtda Şengda 13 iş bölümi we jemi 800-den gowrak işgäri bar. W seriýasy (Ak seriýa), FC seriýasy (Doly reňk seriýasy), CC seriýasy (Bilelikdäki reňk seriýasy), GC seriýasy (Altyn reňk seriýasy), esasy önümler seriýasy. Top-Best®series (passiw pes energiýa seriýalary) we ş.m.Her seriýanyň dürli modeli bar, şol sanda 60,65,70,88 we ş.m.Shengda PVC profilleriniň ajaýyp görnüşleri bar, doly spesifikasiýalary we dürli reňkler we dizaýnlar, penjiräni, kassa penjiresini, iň ýokary asylan penjire, bukulýan penjire, keseligine süýşýän penjire we dik süýşýän penjire, şeýle hem birleşdirilen penjireleri düzeltmek üçin giňden ulanylýar. ähli zerurlyklary kanagatlandyrýar.Güýçli içerki marketing toruny döretdik we ädimme-ädim halkara bazaryny ösdürýäris.

kompaniýa (1)

kompaniýa (2)

kompaniýa (3)

kompaniýa (4)

kompaniýa (5)

BiziňkiGymmatlyklar

Jenap Şeng Zhou we jenap Weiqiang Zhou-nyň ýolbaşçylygynyň baş müdiri Şengda kärhananyň özüni alyp barşyny, “Höwes, yhlas, öz-özüňi terbiýelemek, ösüş” we kärhananyň ruhy “Akyl, düşün, sazlaşykly, hemişelik hiç wagt bermeýär” diýýär. ýokary ”.Hebei Shengda Zhitong New Building Materials Co., LTD jemgyýete ajaýyp önümleri we hyzmatlary hödürlemäge we has owadan geljegi döretmäge bagyşlaýar!