• head_banner_01

SHENGDA Europeanewropa seriýasy 65 Casement UPVC penjiresi

Gysga düşündiriş:

Kesgitlenen penjire
Windows köp şekilleri alyp, jaýyňyzyň görnüşini üýtgedip biler.Düzedilen penjireler nepislik goşýar, çydamly we energiýa tygşytlaýar.Suratly penjireler diýlip hem atlandyrylýan durnukly penjireler işlemeýär we öýüňiziň içinden akmagy üçin köp tebigy ýerleri üpjün edýär.Bu penjireleri ýeke ýa-da beýleki penjire stili bilen bilelikde ulanyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Penjire - binanyň diwaryndaky ýa-da üçegindäki yşyk, ýagtylygy ýa-da howany aýlamak üçin çarçuwada aýna bilen enjamlaşdyrylan we adamlara görünmäge mümkinçilik berýän”。 Bu häzirki zaman Oksford Iňlis sözlüginde penjiräniň hakyky we ýönekeý kesgitlemesi.

Her birimiz penjiräniň görnüşini gördük, penjiräniň roluny her kim bilýär, ýöne hakykatdanam şeýle ýönekeými?Jogap No.ok.
Häzirki zaman penjireleri, esasanam ýokary takyklykdaky plastmassa penjireler, arassalanan ulgama birleşdirilen çylşyrymly komponentlerdir, ylalaşylan talaplary kanagatlandyrmak üçin dürli funksiýalary üpjün edip biler.

Seriýa nomeri Ady No.ok. Radikal san / sumka
202 65 kassanyň çarçuwasy SDOP65-10 4
203 SDOC65-10
204 65 kassasiýa çarçuwasy (möhür zolagy) SDOP65-10 4
205 SDOC65-10
206 65 kassanyň çarçuwasy SDOP65-11 4
207 SDOC65-11
208 65 kassasiýa çarçuwasy (möhür zolagy) SDOP65-11 4
209 SDOC65-11
210 65 kassanyň çarçuwasy SDOP65-13 4
211 SDOC65-13
212 65 kassasiýa çarçuwasy (möhür zolagy) SDOP65-13 4
213 SDOC65-13
214 65-nji eşik SDOP65-20 4
215 SDOC65-20
216 65-nji eşik
(Möhür zolagy)
SDOP65-20 4
217 SDOC65-20
218 65 tarapa SDOP65-21 4
219 SDOC65-21
220 65 tarapa
(Möhür zolagy)
SDOP65-21 4
221 SDOC65-21
222 65-nji eşik SDOP65-22 4
223 SDOC65-22
224 65-nji eşik
(Möhür zolagy)
SDOP65-22 4
225 SDOC65-22
226 65 sany kassa mulliony SDOP65-30 4
227 SDOC65-30
228 65 kassasiýa mullion (möhür zolagy) SDOP65-30 4
229 SDOC65-30
230 65 sany kassa mulliony SDOP65-31 4
231 SDOC65-31
232 65 kassasiýa mullion (möhür zolagy) SDOP65-31 4
233 SDOC65-31
234 24 ýewropaly
çarçuwaly monjuk
SDOP65-40 24
235 SDOC65-40
236 22 ýewropaly
çarçuwaly monjuk
SDOP65-41 24
237 SDOC65-41
238 24 ýewropaly
monjuk
SDOP65-42 24
239 SDOC65-42
240 21 ýewropaly
monjuk
SDOP60-41 24
241 SDOC60-41
242 10B monjuk SPXC60B-41 40
243 10 monjuk SPXC65-41 24
244 7 ýewropaly
çarçuwaly monjuk
SDOP65-43 24
245 SDOC65-43
246 7 ýewropaly
monjuk
SDOP65-44 24
247 SDOC65-44
248 65 güýçli güýçli bölüji turba SDOP65-70 8
249 SDOC65-70
250 65 (90 °) burç SDOP65-71 4
251 SDOC65-71
252 65 (135 °) burç SDOP65-72 6
253 SDOC65-72
254 65 beýiklik
(Uly)
SDOP65-73 4
255 SDOC65-73
256

65-60

SDOP65-74 30
257 SDOC65-74
Seriýa nomeri Ady No.ok. Radikal san / sumka
202 65 kassanyň çarçuwasy SDOP65-10 4
203 SDOC65-10
204 65 kassasiýa çarçuwasy (möhür zolagy) SDOP65-10 4
205 SDOC65-10
206 65 kassanyň çarçuwasy SDOP65-11 4
207 SDOC65-11
208 65 kassasiýa çarçuwasy (möhür zolagy) SDOP65-11 4
209 SDOC65-11
210 65 kassanyň çarçuwasy SDOP65-13 4
211 SDOC65-13
212 65 kassasiýa çarçuwasy (möhür zolagy) SDOP65-13 4
213 SDOC65-13
214 65-nji eşik SDOP65-20 4
215 SDOC65-20
216 65-nji eşik
(Möhür zolagy)
SDOP65-20 4
217 SDOC65-20
218 65 tarapa SDOP65-21 4
219 SDOC65-21
220 65 tarapa
(Möhür zolagy)
SDOP65-21 4
221 SDOC65-21
222 65-nji eşik SDOP65-22 4
223 SDOC65-22
224 65-nji eşik
(Möhür zolagy)
SDOP65-22 4
225 SDOC65-22
226 65 sany kassa mulliony SDOP65-30 4
227 SDOC65-30
228 65 kassasiýa mullion (möhür zolagy) SDOP65-30 4
229 SDOC65-30
230 65 sany kassa mulliony SDOP65-31 4
231 SDOC65-31
232 65 kassasiýa mullion (möhür zolagy) SDOP65-31 4
233 SDOC65-31
234 24 ýewropaly
çarçuwaly monjuk
SDOP65-40 24
235 SDOC65-40
236 22 ýewropaly
çarçuwaly monjuk
SDOP65-41 24
237 SDOC65-41
238 24 ýewropaly
monjuk
SDOP65-42 24
239 SDOC65-42
240 21 ýewropaly
monjuk
SDOP60-41 24
241 SDOC60-41
242 10B monjuk SPXC60B-41 40
243 10 monjuk SPXC65-41 24
244 7 ýewropaly
çarçuwaly monjuk
SDOP65-43 24
245 SDOC65-43
246 7 ýewropaly
monjuk
SDOP65-44 24
247 SDOC65-44
248 65 güýçli güýçli bölüji turba SDOP65-70 8
249 SDOC65-70
250 65 (90 °) burç SDOP65-71 4
251 SDOC65-71
252 65 (135 °) burç SDOP65-72 6
253 SDOC65-72
254 65 beýiklik
(Uly)
SDOP65-73 4
255 SDOC65-73
256 65-60 SDOP65-74 30
257 SDOC65-74

Aýratynlyklaryňyzy bize ibermek üçin özüňizi mugt duýmagyňyzy haýyş edýäris we size jogap bereris.Her jikme-jik zerurlyklary üpjün etmek üçin hünärmen in engineeringener toparymyz bar.Has köp maglumatlary bilmek üçin mugt nusgalar iberilip bilner.Islegleriňizi kanagatlandyryp bilersiňiz, hakykatdanam biziň bilen habarlaşmak üçin özüňizi mugt duýuň.Bize e-poçta iberip, göni jaň edip bilersiňiz.Mundan başga-da, korporasiýamyzy has gowy tanamak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden zawodymyza baryp görmegi makullaýarys.harytBirnäçe ýurduň söwdagärleri bilen söwdamyzda köplenç deňlik we özara artykmaçlyk ýörelgesine eýerýäris.Bilelikdäki tagallalar bilen söwda we dostluk ikitaraplaýyn bähbidimize bazara çykmak umydymyzdyr.Soraglaryňyza garaşýarys.
65ewropa 65 kasement penjiresi (1)

65ewropa 65 kasement penjiresi (2)

65ewropa 65 kasement penjiresi (3)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň