• head_banner_01

CCTV “19-njy göni ýaýlymda”, Hebei Şengda haýran galdyryjy görnüşe ünsi jemledi

Passiw otag
“Passiw otag” ýokary netijelilik, energiýa tygşytlamak 90%, ýokary rahatlyk (bäş hemişelik: hemişelik temperatura, hemişelik çyglylyk, hemişelik kislorod, hemişelik statik, hemişelik arassa).Tebigy yşyklandyryş, gün energiýasy radiasiýasy we beýleki passiw energiýa tygşytlaýyş çäreleri we gurlan bina bilen birleşdirilen konwert ýylylyk izolýasiýa tehnologiýasy arkaly.Içerki gurşawyň amatlylygyny ep-esli gowulaşdyrmak bilen, binanyň energiýa sarp edilişi ep-esli azalýar.Fiziki öndürijilige, hakyky saglyga, rahatlyga, energiýa tygşytlamaga bil baglaň!

tyut

Energiýany tygşytlaýan gapy we penjire ulgamy
Penjirede üç gezek izolýasiýa aýnasy ulanylýar, adaty aýna bilen deňeşdirilende ýylylygy izolýasiýa we sowukdan goramak funksiýasy köpleri öňe sürdi.Mundan başga-da, binanyň howasynyň berkligini üpjün etmek, ýylylygyň ýitmegini azaltmak üçin bug barýer plyonkasyny we dem alýan plyonkany içerde we açyk gurnamak.Şol esasda, ýokary netijelilikli arassa howa ulgamynyň temperaturasyny sazlamak, energiýa sarp edilişi ep-esli azaldar.Demirgazyk sowuk ýerlerde ýylylyk esasly ýaşaýyş jaýlaryna, aşa pes energiýa sarp ediş binasy durmuşa geçirilse, häzirki energiýa tygşytlaýyş standartlaryndan takmynan 50% azalmaly.Aslynda energiýa tygşytlamak däl-de, has ýokary energiýa tygşytlamak meselesine duşmak üçin rahatlyk.

sag

Gapy we penjire ulgamynyň howanyň berkligi dizaýny
Ultra pes energiýa sarp ediş gurluşygynda, binanyň howasynyň berkligini üpjün etmek, ýagny jaýyň içindäki we açyk howanyň alyş-çalyş hümmetini azaltmak, gyşda içerdäki ýylylygyň ýitmeginiň öňüni almak tomusda yssy howanyň otaga girmeginiň öňüni almak möhümdir.
Shengda-da 13 iş bölümi we umumy işgäri 800-den gowrak. W seriýasy (Ak seriýa), FC seriýasy (Doly reňk seriýasy), CC seriýasy (Bilelikdäki reňk seriýasy), GC seriýasy (Altyn reňk seriýasy), Top- Iň oňat seriýalar (passiw pes energiýa seriýalary) we ş.m.Her seriýanyň dürli modeli bar, şol sanda 60,65,70,88 we ş.m.Shengda PVC profilleriniň ajaýyp görnüşleri bar, doly spesifikasiýalary we dürli reňkler we dizaýnlar, penjiräni, kassa penjiresini, iň ýokary asylan penjire, bukulýan penjire, keseligine süýşýän penjire we dik süýşýän penjire, şeýle hem birleşdirilen penjireleri düzeltmek üçin giňden ulanylýar. ähli zerurlyklary kanagatlandyrýar.Güýçli içerki marketing toruny döretdik we ädimme-ädim halkara bazaryny ösdürýäris.

2

3

4

5

6


Iş wagty: Noýabr-17-2022