• head_banner_01

UPVC penjiresiniň hakykydygyny bilýärsiňizmi?

Plastiki penjireler, Hytaýda we Europeewropada adaty tekst UPVC penjiresi bolup, Demirgazyk n sebitinde Winil penjiresi hökmünde ulanylýar.
UPVC = Plastilleşdirilmedik poliwinil hlorid.
Plastiki däl zat?
Plastifikasiýa edilmedik plastifikatoryň (plastifikator hem diýilýär) goşulmaýandygyny aňladýar.Bu senagatda, polimer materiallar goşundylarynda, güýçlendirmek üçin plastiki çeýeligi, aňsat gaýtadan işlenilmeginde, plastifikator dozasy gaty, ýarym gaty, ýumşaklara bölünýär.
UPVC plastiki poliwinil hloriddir.Plastifikatoryň gaty görnüşi we 15 bölekden az ulanylsa gaty kyn hasaplanýar.Takmynan 15-25 PHR ýarym gaty RS-PVC.25-den gowrak SPVC (Softumşak-PVC).
UPVC penjiresini öwrenip başlamazdan ozal, plastik penjiräniň esasy materialyny düzýän materiallara seredeliň.PVX rezinleri we dürli gaýtadan işleýiş gurallaryny öz içine alýar.
PVC rezin
PVC rezinleri nebithimiýa pudagynyň emele gelenleri.Nebiti gaýtadan işleýän etilen we duzdan hlor himiki taýdan sintez edilýär.

sasa

PVC rezin dünýäde iň köp ulanylýan sintetiki materiallardan biridir.Gowy berkligi, süýümliligi, aňsat sazlamasy, güýçli işleýşi bar we gaýtadan ulanylyp bilner.
Gaýtadan işlemekde we ulanmakda artykmaçlyklary sebäpli PVC beýleki organiki materiallardan artykmaçlyga eýe we metal ýaly köp ugurda plastmassa däl materiallary çalşyp biler.
Gurluşyk materiallary, adatça plastik gapylar, penjireler we turbalar - häzirki wagtda plastmassa gapy we penjire profillerini öndürmek üçin Europeewropada ýylda 1,6 million tonna PVX rezin sarp edýär.Plastiki gapylar we penjireler howpsuz we hassahanalar, çagalar baglary we mekdepler ýaly duýgur şertlerde gurnalyp bilner.
Lukmançylyk we önümçilik enjamlary, öý enjamlary we ş.m. ýaly beýleki zatlar bar, PVC tanalýar we ulanylýar.
PVC doly gaýtadan işlenip bilner, 480,000 tonna gaýtadan işlenen PVX diňe Europeanewropa bazarynda 2015-nji ýylda ulanyldy.

1121
1212

Gaýtadan işleýän gurallar-ýylylyk stabilizatory
PVC rezin termoplastiki materialdyr, plastmassa gapylar we penjireler 30 ýyldan gowrak wagtlap, ýagtylyk we ýylylyk geçirijisi bilen uzak wagtlap ulanylyp bilner.PVC aňsat eräp, wodorod hloridi bölüp çykarýar we profilleriň reňklenmegine sebäp bolýar.Şonuň üçin stabilizatorlar möhümdir.
Adatça çig mal gatnaşygyndaky penjire bölüminde gerekli mukdarda ýylylyk stabilizatoryna, kalsiý-sink stabilizatoryna, organotin stabilizatoryna we gurşun duz stabilizatoryna goşular.
Kalsiý we sink stabilizatorlary häzirki wagtda Europeanewropa bazarynda adaty.2010-njy ýylda Europeanewropaly profil öndürijileri ýaşyl formulalaryň koalisiýasyny guradylar we bazara ýolbaşçylyk etmek üçin meýletin ýaşyl formulalary öňe sürdüler.Bu formula dürli parametrleri ekstruziýa we çözmek üçin has kiçi penjire bilen tehniki taýdan has talap edýär.Çykdajylaryň ýokarlanmagy görnüp dur.
Demirgazykda organotin stabilizatorlary agdyklyk edýär.
Hytaý bazaryndaky käbir ýokary derejeli markalar kalsiý sink stabilizatoryny, käbir öndürijiler organotin stabilizatoryny ulanarlar, gurşun duz ulgamyny köp ulanarlar.

Gaýtadan işleýiş serişdeleri anti-täsir ediji
PVC-iň özi, täsir güýjüni gowulandyrmak üçin anti-täsir ediji serişdäniň kömegi bilen, adatça plastik gapylar we penjireleri gaýtadan işlemek gurşawy 17 gradusdan az bolmaly däl, gurnama gurşawynyň temperaturasy 5 gradusdan pes bolmaly däldir.

Gaýtadan işleýän gurallar
Gurlan penjireler gün şöhlesine, UV we spektrdäki gün energiýasyna sezewar bolup, profiliň reňkini we ýylylyk deformasiýasyny döreder, titanium dioksidini goşup, ýylylyga garşylyk, howa garşylygy profilini gowulaşdyryp biler.
Plastiki gapynyň we penjiräniň daşky reňki barha köpelýär, ýöne reňk profiliniň durnuklylygy we ýylylygy siňdirenden soň deformasiýa, kebşirleme burçunyň ýarylmagy meselesi hem barha köpelýär.Ak profiller has gowy durnuklylyga, ýylylygyň az siňmegine, bahasy hem agdyklyk edýär, plastmassa gapylar we penjireler ak reňkli bolmaly.
Reňkli penjireler, penjire filminiň az ýylylyk siňdirilişini ulanyp, laminasiýa prosesini maslahat berýäris, şeýle sowuk film az energiýa siňdirer we profiliň ýylylyk siňdirişini azaldar.
Mechanokary mehaniki durnuklylyk, ýokary gatylyk
Çydamly
Täsir garşylygy
aşgazana gowy garşylyk
Ameangyn öçüriji we öz-özüni öçürmek
Alkali we kislota garşylygy
Howa çydamly
Kebşirlemek
adamlara ýa-da daşky gurşawa zyýanly däldir
Pes ýylylyk geçirijiligi

Shengda gapylary we penjire önümleri bilen gyzyklanýan ähli dostlaryňyzy wechat-da yzarlamagy üçin hoş geldiňiz.Plastiki gapylar we penjireler bilen baglanyşykly önümleriň ornaşdyrylmagyny we esasy tehniki bilimleriň meşhurlygyny üpjün etmegi dowam etdireris, gapy we penjire pudagy bilen yzygiderli tehniki goldaw bermek üçin alyş-çalyş we pikir alyşmagyň dürli gapy we penjire bilen baglanyşykly tehniki meselelerini mähirli garşy alarys. ýokarlandyrmak, hilini ýokarlandyrmak!


Iş wagty: Noýabr-17-2022