• head_banner_01

Binanyň içiniň we daşyndaky penjire

“Penjire - binanyň diwaryndaky ýa-da üçegindäki yşyk, ýagtylygy ýa-da howany aýlamak üçin çarçuwada aýna bilen enjamlaşdyrylan we adamlara görünmäge mümkinçilik berýän”。 Bu häzirki zaman Oksford Iňlis sözlüginde penjiräniň hakyky we ýönekeý kesgitlemesi.

Her birimiz penjiräniň görnüşini gördük, penjiräniň roluny her kim bilýär, ýöne hakykatdanam şeýle ýönekeými?Jogap No.ok.
Häzirki zaman penjireleri, esasanam ýokary takyklykdaky plastmassa penjireler, arassalanan ulgama birleşdirilen çylşyrymly komponentlerdir, ylalaşylan talaplary kanagatlandyrmak üçin dürli funksiýalary üpjün edip biler.
Her penjire üçin iň esasy talaplar, bina bilen baglanyşykly tehniki aýratynlyklara laýyk gelmelidir.Europeewropada zerur öndürijilik görkezijilerini EN 14351-1 + A1: 20101 tapyp bilersiňiz, penjirede diwar gurlanda, aşakdaky funksiýalara laýyk gelmelidir:
1. Içerki amatly gurşawy üpjün etmek üçin binanyň içindäki we daşyndaky boşlugy doly bölüň;
2. atylylyk izolýasiýasy, energiýa tygşytlamak we ýaşaýyş rahatlygyny gowulandyrmak, tomus kondisioner sowadyjynyň energiýa sarp edilişini azaldyp biler, gyş ýyladyş energiýasyny sarp edip biler;
3. Ses izolýasiýasy, gündelik durmuşyň we ulag sesiniň bozulmagyny azaltmak, ýapyk gurşawy has asuda, asuda dynç almak we durmuş, okuw;
4.Göçüriş öndürijiligi, üýtgemegiň netijesinde ýüze çykýan ýapyk rahatlyga ýa-da daşardaky howanyň mukdaryny azaltmak, howanyň syzmagy hem köp mukdarda energiýa ýitgisini aňladýar;Mundan başga-da, köplenç tozan we bakteriýalar bilen gurşalan açyk hapa howa, jaýyň arassalygyna çynlakaý täsir edýär;
5. Suw geçirmeýän öndürijilik, tupan gelse-de, penjiräniň özi we penjire we birikme möhüriniň diwaryny öz içine alýan syzma hadysasyny döretmez;
6. Daşarky arassa howa çalşygyny içerde goýmagyň dogry usulyny ulanyň;
7. Otagda belli bir mukdarda gündizine rugsat beriň, yşyklandyryş energiýasyny sarp ediň;
8. Howpsuz öndürijilik-gurluş we aýna howpsuzlygy, ýapyk çagalaryň tötänleýin ýykylmagynyň öňüni almak, daşarky rugsatsyz adamlaryň girmeginiň öňüni almak;
9. Howpsuzlygy üpjün etmek üçin ýüküň, penjiräniň öz-özüne agramy we ýeliň we diwar gurluşyna beýleki dogry geçirişleri göteriň;
10. Arassalamak we goldamak aňsat, “Uly durnukly, kiçi açyk” gapy we penjire optimizasiýasy diýlip atlandyrylýan häzirki içerki meşhurlyk, adamlara gönükdirilen dizaýn däl, bu arzan bahaly dizaýn köplenç çynlakaý problema döredýär. Uly aýnany häzirki agyr hapalanan gurşawda arassalap bilemok.Galyberse-de, penjiräni arassalaýan robotlar ýaly kiçi enjamlaryň meşhurlygy henizem çäklidir!

Isleýän penjiräňiziň işleýiş aýratynlyklaryny saýlaň we kesgitläň - penjireleriň uzak wagtyň dowamynda ygtybarly ulanylmagy we ýyllaryň dowamynda penjireleriň işleýiş derejesiniň mümkin boldugyça peselmegi möhümdir.
Käbir adamlar üçin bu birneme syrly ýaly bolup görünýär, ýakyn wagtda tapmany çözeris.
Indiki, penjireleriň näme üçin käbir öndürijilikli bolmalydygyny düşündireris, sebäbi penjireler her gün “söweşýär”!
Aşakdaky suratda gurnalan penjire, her pursatyň kynçylygy görkezilýär.

wwsw

Surat, Windows we daşarky pyýada gapylaryny gurmak üçin Rosenheim gollanmasy

Aşakdaky işi dolandyrmak üçin Windows göz öňünde tutulmalydyr.

Daşardan ýel aýnada hereket edýär we soňra çarçuwa geçýär, çarçuwanyň birneme deformasiýasyna sebäp bolýar, kenarýaka we beýik binalaryň iň agyr ýel basyşyny göterýär we her ýyl taýfun möwsüminde penjireleriň ýa-da aýnalaryň ýoklugy baradaky habarlar ýygy-ýygydan bolýar, penjiräni we aýna ýele garşy derejäni we gurnama hiliniň talaplara laýykdygyny barlamaly.
Çarçuw, Gün şöhlelerinden Günüň ýylylygynyň köp bölegini siňdirýär, käbiri otagyň temperaturasyny ýokarlandyrmak üçin içerde iberilýär, käbiri materialyň temperaturasyny ýokarlandyrmak üçin çarçuwanyň özi tarapyndan sorulýar, materialyň çyzykly giňelmegi boşlugyň gurluşynyň gysylmagynda ýa-da materialyň egilmeginde şöhlelenýän ululygyň üýtgemegi;gijelerine temperaturanyň peselmegi profiliň sowamagyna sebäp bolýar, ýylylygy otagdan çykarar, materialyň özi kiçelýär we gysga bolýar, gije-gündiz yzygiderli çalşylýar, penjire hem hemişe ösýär we kiçelýär.
Gyşda, daşarda -30 dereje, içerde 20 dereje bolanda, penjireleri izolýasiýa etmeli we möhürlemeli!Yssy tomus we sowuk gyş meýdanlary, tomusda içerde ýylylygy nädip azaltmalydygy has köp isleg döreder.
Uly şäherlerde giňden ýaýran we saglygymyza täsir etmegini dowam etdirýän daşardan gelýän ulag sesleri.

Daşardan ýagyş suwlary, şemal öwüsýän we musson möwsüminde güýçli ýagyş birleşip, penjireleriň güýjüni we gidroizolýasiýasyny barlamak üçin birleşýär.Penjireler 2 zona bilen suw geçirmeýär, biri penjireleriň özi, beýlekisi penjireler bilen diwarlaryň arasyndaky baglanyşyk üçin.
Daşyndan ýapraklar we tozan;gowy möhürlemek içerdäki gurşawy arassa saklar;
Diwar gurluşy penjirelerde öz islegi bilen hereket edýär;(binanyň täsiri elmydama bar we Pudongdaky iň beýik Şanhaý merkeziniň binasyna gurlan damperler binanyň täsirini azaldar);

Penjireleri açýan we ýapýan adamlar tarapyndan döredilen itekleýiş güýji we tork, ilikler arkaly çarçuwa, soň bolsa diwar gurluşyna geçirilýär;
Içerdäki çyglylyk we temperatura, has gowy izolýasiýa we has möhürlenen gapylar we penjireler bilen döwrebap binalar kyn mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýar: penjireleriň üstünde ýa-da töweregindäki diwarlarda çyg we galyp!

Deslapky çözgüt:
1 comfortable Amatly ýerde jaýyň temperaturasyna we çyglylygyna dogry gözegçilik etmek, eger jaý ýokary temperaturany we çyglylygy saklamaly bolsa, hiç kim sizi halas edip bilmez;
2) Penjiräniň iç ýüzündäki kondensasiýany göz öňünde tutup, möhüm indeks 10 dereje izotermdir, gapylaryň we penjireleriň ýylylyk öndürijiligini simulýasiýa hasaplamagyň üsti bilen çarçuwanyň içki ýüzüniň iň pes temperaturasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläp biler. 10 dereje, (Şanhaý sebitinde, döwülen köpri bolan adaty alýumin penjire standartlara ýetmek gaty kyn bolsa)!10 dereje izoterm, ösen passiw ýaşaýyş jaý gurluşygynda nygtalýan we baha berlen tehniki görkeziji.
3) Gurmakda sowuk köprüden ýa-da howanyň syzýan nokadyndan gaça durmaly, içerdäki diwaryň iň pes temperaturasy 13 gradusdan pes bolup bilmez, şonuň üçin diwar kondensasiýa-çişme howpuny azaldyp biler.

Europeanewropa bazarynda, şeýle hem izolýasiýa aýnasynda adaty açyk penjireleriň aşagyndaky sill tagtalaryny ulanmak we peýdalary görnüp dur: sil tagtalary penjireleriň aşagyndaky suw syzyşlaryny ýok edýär we möhür uzak möhletli, şeýle hem daşarky diwaryň asylýan damja şkalasyny azaldyp biler.
Windows dürli güýçleri siňdirmeli we geçirmeli, penjiräniň funksiýalaryny saklamaly, ýok bolsa, şikaýat etmeli we iň erbet ýagdaýda zerurlyklarymyza laýyk gelýän penjiräni çalyşmaly.
Windows üçin zerur funksiýalary ara alyp maslahatlaşanymyzda, penjireleriň hilinden başga-da, gurnamagyň hiliniň hem möhümdigini bellemelidiris, tejribeli gurnawçylar gurmak we möhürlemek üçin dogry usulda, penjiräni saklap biler. uzak wagtlap hil.Geljekki bölümlerde gapylary we penjireleri nädip dogry we netijeli gurmalydygyny we möhürlemelidigini ara alyp maslahatlaşarys.

Aboveokardaky funksiýalardan başga-da, gapylar we penjireler binanyň bezegi, dürli seriýalar we köp sanly açyk görnüşler, şeýle hem baý reňk dizaýneriň, eýesiniň, binagäriň erkin oýnamagyna mümkinçilik berýär.Agaç dänesiniň hakyky täsirini görkezmek üçin plastik gapylar we penjireler plastmassa film bilen örtülip bilner;Bar bolan önüm çyzygy, adaty içerki ters penjireden başlap, ýaý penjiresine ýa-da sekizburç penjire, aýna penjiresi, bukulýan gapy, süýşýän gapyny götermek, içerki süýşýän gapy we ş.m. bazaryň isleginiň köpüsini öz içine alyp biler, hemmesini ara alyp maslahatlaşarys indiki bölümlerde plastik gapylaryň we penjireleriň açyk görnüşleri.


Iş wagty: Noýabr-17-2022