• head_banner_01

Şengda iň oňat passiw pes energiýa penjiresi we gapy ulgamy

Gysga düşündiriş:

Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz size maslahat we pikir alyşmak üçin elmydama hyzmat etmäge taýýardyr.Şeýle hem, talaplaryňyza laýyk gelýän size mugt nusgalar hödürläp bileris.Iň oňat hyzmat we haryt bermek üçin iň oňat tagallalar ediler.Kompaniýamyz we önümlerimiz hakda pikir edýänler üçin bize e-poçta iberip ýa-da tiz habarlaşyň.Harytlarymyzy we firmamyzy tanamagyň usuly hökmünde.has köp, muny bilmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Biz bilen kompaniýa gatnaşyklaryny gurmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlary öz işimize hemişe garşy alarys.Işewürlik üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we iň ýokary söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşjakdygymyza ynanýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Shengda TOP-BEST 65/70/88/92 seriýasyny goşmak bilen iň oňat passiw pes energiýa penjiresi we gapy ulgamy.
Kompaniýamyz penjire we gapy ulgamynyň ylym we tehnologiýa gözleglerine, tehniki ösüşine, önümi mahabatlandyrmaga üns berýär.Şol sanda: Penjire we gapy üçin U-PVC profilleri, howpsuzlyk aýnasy, aýna düşekleri, enjamlar, esbaplar we gaýtadan işlemek tehnologiýasy, önümiň daşky görnüşini, önümiň hilini, halkara talaplaryna laýyk tehniki talaplary üpjün etmek üçin gaýtadan işlemek tehnologiýasy.
Üznüksiz gowulaşmak bilen bir hatarda, Ylmy-barlag toparlarymyz uzak wagtlap tehniki alyş-çalyşlary we pudak hünärmenleri bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirip, energiýa tygşytlaýan penjiräniň we gurluşyk materiallary üçin gapynyň ösüş tendensiýasyna gözegçilik edip, hilini üpjün etmek üçin “Top-Best” ulgamynyň penjiresi we gapysy hemişe pudagyň başynda durýar.
xiaoguo

“Top-Best88MD”, her dürli erbet howa we howa üçin amatly, passiw pes energiýa plastmassa örtükli penjire we gapy ulgamy.
1, Sevenedi kameraly dizaýn, ajaýyp ýylylygy tygşytlamak üçin üç gatly möhür ýa-da dört gatly möhür alyň.
2, Kameranyň innowasiýa dizaýny, Uf = 0.98w / m2 · K, Uw < 1.0w / m2 · K;Uf = 0.78w / m2 · K, Uw≤0.8w / m2 · K;
3, Aýnanyň iň ýokary galyňlygy 50mm bolup, has gowy ýylylygy tygşytlamagy we ses izolýasiýasyny üpjün edip biler.
4, Profiliň galyňlygy “Nation A Grade Standard” talaplaryndan 3.0 mm.

Penjiräniň tutuş ýerine ýetirilişi
Malylylyk izolýasiýasy U = 0.79W / (m2K) 10garde
Howanyň berkligi 0,1 8 bag
Suwuň berkligi 600 5 bag
Windel ýük garşylygy 6500 9 bag
Akustiki izolýasiýa Rw = 40-45db 4 bag
Fireangyna garşylyk h 0.5 / 1.0
222

Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz size maslahat we pikir alyşmak üçin elmydama hyzmat etmäge taýýardyr.Şeýle hem, talaplaryňyza laýyk gelýän size mugt nusgalar hödürläp bileris.Iň oňat hyzmat we haryt bermek üçin iň oňat tagallalar ediler.Kompaniýamyz we önümlerimiz hakda pikir edýänler üçin bize e-poçta iberip ýa-da tiz habarlaşyň.Harytlarymyzy we firmamyzy tanamagyň usuly hökmünde.has köp, muny bilmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Biz bilen kompaniýa gatnaşyklaryny gurmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlary öz işimize hemişe garşy alarys.Işewürlik üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we iň ýokary söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşjakdygymyza ynanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň