• head_banner_01

TOP-IEST GOWY penjire we gapy ulgamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1, Sevenedi kameraly dizaýn, ajaýyp ýylylygy tygşytlamak üçin üç gatly möhür ýa-da dört gatly möhür alyň.
2, Kameranyň innowasiýa dizaýny, Uf = 0.98w / m2 · K, Uw < 1.0w / m2 · K;Uf = 0.78w / m2 · K, Uw≤0.8w / m2 · K;
3, Aýnanyň iň ýokary galyňlygy 50mm bolup, has gowy ýylylygy tygşytlamagy we ses izolýasiýasyny üpjün edip biler.
4, Profiliň galyňlygy “Nation A Grade Standard” talaplaryndan 3.0 mm.
Penjiräniň tutuş ýerine ýetirilişi
Malylylyk izolýasiýasy U = 0.79W / (m2K) 10garde
Howanyň berkligi 0,1 8 bag
Suwuň berkligi 600 5 bag
Windel ýük garşylygy 6500 9 bag
Akustiki izolýasiýa Rw = 40-45db 4 bag
Fireangyna garşylyk h 0.5 / 1.0

Amatly ýerde jaýyň temperaturasyna we çyglylygyna dogry gözegçilik etmek, eger jaý ýokary temperaturany we çyglylygy saklamaly bolsa, hiç kim sizi halas edip bilmez;
Penjiräniň içki ýüzündäki kondensasiýany göz öňünde tutup, möhüm görkeziji 10 dereje izotermdir, gapylaryň we penjireleriň ýylylyk öndürijiligini simulýasiýa hasaplamak arkaly çarçuwanyň içki ýüzüniň iň pes temperaturasynyň 10 gradusdan pesdigini kesgitläp biler. , (Şanhaý sebitinde, döwülen köpri bolan adaty alýumin penjire standartlara ýetmek gaty kyn bolsa)!10 dereje izoterm, ösen passiw ýaşaýyş jaý gurluşygynda nygtalýan we baha berlen tehniki görkeziji.
Gurmakda sowuk köprüden ýa-da howa syzmak nokadyndan gaça durmaly, içerdäki diwaryň iň pes temperaturasy 13 gradusdan pes bolup bilmez, şonuň üçin diwar kondensasiýa-çişme howpuny azaldyp biler.

Europeanewropa bazarynda, şeýle hem izolýasiýa aýnasynda adaty açyk penjireleriň aşagyndaky sill tagtalaryny ulanmak we peýdalary görnüp dur: sil tagtalary penjireleriň aşagyndaky suw syzyşlaryny ýok edýär we möhür uzak möhletli, şeýle hem daşarky diwaryň asylýan damja şkalasyny azaldyp biler.
Windows dürli güýçleri siňdirmeli we geçirmeli, penjiräniň funksiýalaryny saklamaly, ýok bolsa, şikaýat etmeli we iň erbet ýagdaýda zerurlyklarymyza laýyk gelýän penjiräni çalyşmaly.
Windows üçin zerur funksiýalary ara alyp maslahatlaşanymyzda, penjireleriň hilinden başga-da, gurnamagyň hiliniň hem möhümdigini bellemelidiris, tejribeli gurnawçylar gurmak we möhürlemek üçin dogry usulda, penjiräni saklap biler. uzak wagtlap hil.Geljekki bölümlerde gapylary we penjireleri nädip dogry we netijeli gurmalydygyny we möhürlemelidigini ara alyp maslahatlaşarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň