• head_banner_01
 • Penjire we gapy ulgamy

 • SHENGDA Europeanewropa seriýasy 65 Casement UPVC penjiresi

  SHENGDA Europeanewropa seriýasy 65 Casement UPVC penjiresi

  Kesgitlenen penjire
  Windows köp şekilleri alyp, jaýyňyzyň görnüşini üýtgedip biler.Düzedilen penjireler nepislik goşýar, çydamly we energiýa tygşytlaýar.Suratly penjireler diýlip hem atlandyrylýan durnukly penjireler işlemeýär we öýüňiziň içinden akmagy üçin köp tebigy ýerleri üpjün edýär.Bu penjireleri ýeke ýa-da beýleki penjire stili bilen bilelikde ulanyň.

 • TOP-IEST GOWY penjire we gapy ulgamy

  TOP-IEST GOWY penjire we gapy ulgamy

  Shengda TOP-BEST 65/70/88/92 seriýasyny goşmak bilen iň oňat passiw pes energiýa penjiresi we gapy ulgamy.

 • Şengda iň oňat passiw pes energiýa penjiresi we gapy ulgamy

  Şengda iň oňat passiw pes energiýa penjiresi we gapy ulgamy

  Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz size maslahat we pikir alyşmak üçin elmydama hyzmat etmäge taýýardyr.Şeýle hem, talaplaryňyza laýyk gelýän size mugt nusgalar hödürläp bileris.Iň oňat hyzmat we haryt bermek üçin iň oňat tagallalar ediler.Kompaniýamyz we önümlerimiz hakda pikir edýänler üçin bize e-poçta iberip ýa-da tiz habarlaşyň.Harytlarymyzy we firmamyzy tanamagyň usuly hökmünde.has köp, muny bilmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Biz bilen kompaniýa gatnaşyklaryny gurmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlary öz işimize hemişe garşy alarys.Işewürlik üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we iň ýokary söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşjakdygymyza ynanýarys.

 • TOP-IEST GOWY penjire we gapy ulgamy

  TOP-IEST GOWY penjire we gapy ulgamy

  1, Sevenedi kameraly dizaýn, ajaýyp ýylylygy tygşytlamak üçin üç gatly möhür ýa-da dört gatly möhür alyň.2, Kameranyň innowasiýa dizaýny, Uf = 0.98w / m2 · K, Uw < 1.0w / m2 · K;Uf = 0.78w / m2 · K, Uw≤0.8w / m2 · K;3, Aýnanyň iň ýokary galyňlygy 50mm bolup, has gowy ýylylygy tygşytlamagy we ses izolýasiýasyny üpjün edip biler.4, Profiliň galyňlygy “Nation A Grade Standard” talaplaryndan 3.0 mm.Penjiräniň tutuş ýerine ýetirijiligi Termiki izolýasiýa U = 0.79W / (m2K) 10garde howa berkligi 0,1 8 bagly Suw berkligi ...